சியாம� செல�வத�ரையின� Cinnamon Gardens, Swimming in the Monsoon Sea, Funny Boy