சினிமாவ�க�க� போன சின�னக�க�ட�டி.(தொடர� பதிவ� விளையாட�ட�)