ஜோசப� எமான�வேல� அப�பையா [Joeseph Emmanuel Appiah] (1918 - 1990)