வேர�ட�பிரஸ� 2.2உம� இலவச இணையத�தள வசதிகள�ம� இன�னபிற விதயங�கள�ம�