விவசாயிகள� சந�தை தொடக�கம� ரிலையன�ஸ� பிரெஷ�, வால�மார�ட� வரை