விழ�ப�ப�ரம� வலைப�பதிவர� பயிலரங�கில� அமைச�சர� திர�. க.பொன�ம�டி...