விழ�ப�ப�ரம� பயிலரங�கில� தமிழ� எழ�த�த�கள�, விசைப� பலகைகள� க�றித�த�...