வால�நட�சத�திரத�தில� உயிரின மூலக�கூற� கண�ட�பிடிப�ப�.