வர�ம� வழியில� அந�த நீல நிற பூக�களைப� பார�த�தேன�, நின�ற� நலம� விசாரிக�க ம�டியவில�லை