லண�டனில� நடந�த பிரமாண�டமான வலை பதிவர�கள� சந�திப�ப�