யாகூவின� தயவில� சிங�காரச�சென�னையின� வரைபடம� தமிழில�