யாழ� நூலக எரிப�ப� க�றித�த ஆவணப�பட இயக�க�நர� சோமீதரன�டன� ஒர� சந�திப�ப�-VIDEO