மீண�ட�ம� இலங�கையை எரித�த சிங�கள பேரினவாத காட�ட�மிராண�டிகள�-1983 ப�கைபடங�கள�