மே-11 ஞாயிறன�ற� விழ�ப�ப�ரத�தில� வலைப�பதிவர� பயிற�சிப� பயிலரங�க�