மேற�க�லகில�ம� தட�ப�ப� ம�காம�கள� இர�க�கின�றன - இதோ ஆதாரம�