மாஹேர� அரார�ம� கனேடிய அமெரிக�க அரச�கள�ம�: தொடர�ம� க�ழப�பங�கள�