ப�திய தென�னாப�பிரிக�க அதிபரின� 6 திர�மணங�கள�, 4 மனைவிகள�, 22 பிள�ளைகள�.. போத�மடா சாமி..!