பேர� அண�ட� லவ�லி, மைக�கேல� ஜாக�சன�, ஜோதிடம� மற�ற�ம� சில மனிதர�கள�