பெக�கி கிரிப�ஸ� அப�பையா[Peggy Cripps Appiah] (1921-2006)