படலைக�க� படலை -ப�லம� பெயர� தமிழரின� சின�ன திரை-video