பிரபஞ�சத�தின� மகத�தான அற�பத� ப�திர�கள�. பூமியின� காந�தத� த�ர�வங�கள� திசை மாற�மா