பிரபஞ�சத�தின� மகத�தான அற�பத� ப�திர�கள� ! அகிலத�தின� ஈர�ப�பியல� நியதியைத� திர�த�த வேண�ட�மா