பிரபஞ�சத�தின� மகத�தான அற�பத� ப�திர�கள� ! செவ�வாய�க� கோளில� உப�ப�நீர�க� க�ளம� பெர�க�லரேட� உப�ப�