பிரபஞ�சத�தின� மகத�தான அற�பத� ப�திர�கள� ! பூகோளத�தின� ந�ண�ணிய ஈர�ப�பியல� தளப�படம� வரைய�ம� ஈசாவின� விண�ண�ளவி