பிரபஞ�சத�தின� மகத�தான அற�பத� ப�திர�கள� ! பரிதி வட�க�களின� காந�த வீச�ச�கள� பூமியில� பூகம�பத�தைத� தூண�ட�மா