பிரபஞ�சத�தின� மகத�தான அற�பத� ப�திர�கள� ! நாசா செவ�வாய�க� கோள� காலநிலை அறிய�ம� விண�ண�ளவித� தேர�ந�தெட�ப�ப� !