பிரபஞ�சத�தின� மகத�தான எழ�பத� ப�திர�கள� ! காந�த விண�மீன�களில� தீவிரக� காமாக� கதிர� வெடிப�ப�கள� !