பிரபஞ�சத�தின� மகத�தான எழ�பத� ப�திர�கள� ! ப�திரான ஈர�ப�ப� விசைய�ம�, ப�லப�படாத கர�ந�த�ளைய�ம� !