பலஸ�தீன மக�களின� விட�தலைப� போராட�டம�: கற�க வேண�டிய பாடங�கள�