நோபல� விஞ�ஞானி வெங�கட�ராமன� ராமகிர�ஷ�ணன�ம� ரிபோசோம�கள�ம�