நியூயார�க� Brooklyn Bridge-க�க� 125ஆவத� பொறந�த நாளாம�! சென�னை அண�ணா மேம�பாலத�த�க�க�