தகவல� தொழில�ந�ட�பத�த�றையினர� உண�ணாநிலைப� போராட�டம�- பழ.நெட�மாறன� உரை