தமிழர�களை ஒர�ங�கிணைக�க கணினியில� தமிழ� ம�யற�சி பயன�பட�ம� - அமைச�சர� திர�.க.பொன�ம�டி உரை.