"தோழர் ஸ்டாலின் வரலாற்றையும், இந்த மண்ணில் சொர்க்கத்தை படைத்த சோசலிசத்தின் வரலாற்றையும் அறிய உதவும் புத்தகங