"கடமையைச் செய் ! பலனை எதிர்பாராதே !!" - கீதாச்சாரம்