மாற்று! » பதிவர்கள்

Shona

என் அகராதியில் இருந்து....    
January 29, 2008, 1:17 pm | தலைப்புப் பக்கம்

நிலு 2 வயதாக இருக்கும் போது அவளின் சொற்கள், என் அகராதியில் இருந்து....ஆ ஈஈஸிக்கா - Ah! Beautifulஇங்கிமஸ் தி - Christmas treeமிக் - Milkஷெப் - Sleepஷெகுஷா? - C'est quoi ? (அது என்ன? பிறெஞ் மொழியில் )காஸிருக்கா? -...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: குழந்தைகள்