மாற்று! » பதிவர்கள்

Ravi

SEO reading    
February 17, 2010, 1:01 pm | தலைப்புப் பக்கம்

Few resources for SEO beginners: 1. Google SEO beginner guide 2. SEO Book 3. Daily SEO blog 4. WordPress SEO by Yoast 5. Matt Cutts – Google Web Spam head’s blog 6. Vladimir’s SEO tips Tags: SEO, seo beginner, seo blogs, seo reading, seo resources, seo sites, wordpress seo Related posts Why Wikipedia ranks better in Google? (0) SEO beginners FAQ (0) SEO Article Writing (0) How to get listed in Google? (1) ...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்:

English Tamil Translation Software    
December 16, 2009, 1:40 pm | தலைப்புப் பக்கம்

One of the most frequently asked question I encounter is: Is there (free) English – Tamil translation software for download / online / offline? The sad answer is NO. There are some long running machine based translation research projects at Universities. But none have given usable product yet. Google offers translation services for Hindi. They also give a translation toolkit that can be used for any language. Right now it’s efficiency for Tamil translation is very rudimentary. It is supposed...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்:

WordPress automatic Thumbnail issue with Hostgator    
October 18, 2009, 12:14 pm | தலைப்புப் பக்கம்

If you are hosted with Hostgator, you may have a problem with the automatic thumbnail feature that many themes provide. To solve this: 1. Login to your Hostgator control panel and contact Live Chat Support. 2. Ask the support technician to whitelist your thumbnail generation file for mod_security . You will need to give your file name which will be mostly like timthumb.php . You can find this inside the theme folder. The filepath will be like...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: நுட்பம்

Kamaraj Photos - காமராஜர் படங்கள்    
July 16, 2009, 8:25 am | தலைப்புப் பக்கம்

  கிளிக் செய்து பெரிதாக பார்க்கவும். படங்களில் காமராஜர் உடன் இருப்பவர்கள் பற்றி அறிய இந்த பக்கத்திற்கு செல்லவும். ...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்:

Elance admission test common questions    
March 2, 2009, 8:51 pm | தலைப்புப் பக்கம்

Elance is a freelancing website. Before you can bid for projects, you need to pass a Elance admission test. The following info will give you basic understanding of how Elance works. It should help you answer commonly asked questions in Elance. * The only unalterable, official  record of communication in Elance is the Private Message Board (PMB) * The Buyer can request a provider to give status reports about the project progress. * Whenever there is a  change in scope of the project you...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: