மாற்று! » பதிவர்கள்

Jonco

Mr. Bean?    
January 20, 2010, 12:08 pm | தலைப்புப் பக்கம்

பகுப்புகள்:

Women who know their place    
July 29, 2009, 11:52 am | தலைப்புப் பக்கம்

Barbara Walters, of 20/20, did a story on gender roles in Kabul, Afghanistan, several years before the Afghan conflict. She noted that women customarily walked five paces behind their husbands. She recently returned to Kabul and observed that women still walk behind their husbands. Despite the overthrow of the oppressive Taliban regime, the women now seem to, and are happy to, maintain the old custom. Ms. Walters approached one of the Afghani women and asked, ‘Why do you now seem happy with...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: