மாற்று! » பதிவர்கள்

JK

Faith vs Scientific Validation    
September 8, 2009, 5:22 am | தலைப்புப் பக்கம்

The list of Kalam’s failures is long, but some stand out. In the late 1980s, when the Aeronautical Development Establishment which was developing the Pilotless Target Aircraft, wanted to launch a cruise missile programme, Kalam, a ballistic missile man, put his foot down. In the 1980s, India could have accessed any Soviet technology it wanted, but Kalam’s ballistic missile obsession obscured his vision. The result is that today India has no cruise missile of its own while Pakistan is on...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்:

Indus Script: A Formal Language    
April 27, 2009, 5:45 am | தலைப்புப் பக்கம்

One fundamental dispute regarding the Indus script is not on if it represents Dravidian or Indo-European language, but if it represents a language at all. A new paper published in Science shows that “Indus script has a structured sign system showing features of a formal language.” Rahul Siddharthan writes A couple of points are striking: first, of the languages compared, the conditional entropy for the Indus scripts seems closest to Old Tamil, which is suggestive given the belief that...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்:

Indus Script: A Formal Language    
April 24, 2009, 10:05 am | தலைப்புப் பக்கம்

This picture shows a Harappan seal with five inscriptions or characters, which have been undeciphered. In fact there are many decipherments, but no scholarly consensus. One of the disputes is at a fundamental level: do these markings belong to a language or were the Harappans illiterate? Finally, in a breaking news moment, we have an answer. Now, a team of Indian scientists reports in Friday’s issue of Science journal that the Indus script has a structured sign system showing...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்:

சிங்கார சென்னையை நோக்கி ......    
June 8, 2007, 4:23 am | தலைப்புப் பக்கம்

பெங்களூரை விட்டு சென்னைக்கு சில நாட்களில் குடிபுகப் போகிறோம். அந்த சந்தோஷ உணர்வுகளை சொல்லவே இந்த தமிழ் பதிவு. மீண்டும் சென்னைக்கு செல்கிறோம் என்ற நினைப்பே என் வயதை நான்கு...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: அனுபவம்