மாற்று! » பதிவர்கள்

Illatharasi

PIT Photo Contest - March 2008    
March 14, 2008, 4:34 pm | தலைப்புப் பக்கம்

Theme: Reflections (பிரதிபலிப்புக்கள்) These are posted for the online photo contest at Photography In...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: சித்திரம் போட்டி

PIT Photo Contest - February 2008    
February 7, 2008, 6:39 pm | தலைப்புப் பக்கம்

Theme: Circles (வட்டம்)Soap Bubble(தன் வாழ்க்கை சில வினாடிகளே ஆனாலும் எவ்வளவு சந்தோஷமாக உயர பறக்கும் சோப்பின் நுரை...) Spiral Binding(என்னதான் வளைந்து நெளிந்து இருந்தாலும், இது தான் இந்த புத்தகத்தின் முதுகெலும்பு!) These are posted for the online photo contest at Photography In Tamil...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: சித்திரம் போட்டி

More Rangoli(Kolam) designs    
February 1, 2008, 10:11 am | தலைப்புப் பக்கம்

More Rangoli(Kolam) designsThe above designs ae also available at the...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: சித்திரம்Pongal Kolangal    
January 21, 2008, 11:37 am | தலைப்புப் பக்கம்

1. Dots : 16 x 16 2. Dots : 19 (3 times) : 33. Dots : 19 : 1...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: சித்திரம்

Rangoli designs    
January 21, 2008, 11:07 am | தலைப்புப் பக்கம்

1. Dots : 29 x 292. Dots : 21 : 11 - in between3. Dots : 13 : 7 - in between4. Draw 3 0r 4 0r 5 lines in swastik style...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: சித்திரம்