மாற்று! » பதிவர்கள்

Advocate Jayarajan

51 நோய்களுக்கு மருந்தில்லையா?    
January 5, 2009, 6:33 pm | தலைப்புப் பக்கம்

நமது நாட்டில் 1945 ஆம் ஆண்டில் இயற்றப்பட்டது "தி டிரக்ஸ் அண்ட் காஸ்மடிக்ஸ் ஆக்ட்" (The Drugs and Cosmetics Act, 1945) எனப்படும் மருந்து மற்றும் ஒப்பனை பொருட்கள் சட்டம். இது பின்னிட்டு வந்த பல ஆண்டுகளில் திருத்தப்பட்டது. கடந்த 2008-ஆம் ஆண்டில் கூட ஒரு திருத்த சட்டம் நாடாளுமன்றத்தில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. இச் சட்டத்தின் முக்கிய நோக்கம், நமது நாட்டில் மருந்து மற்றும் ஒப்பனை பொருட்களை இறக்குமதி...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: சட்டம்