மாற்று! » பதிவர்கள்

லோகு

ஆங்கிலம் பேச உதவும் தளங்கள்    
February 7, 2010, 10:38 am | தலைப்புப் பக்கம்

அனைவருக்கும் வணக்கம்,ஒரு மொழி என்பது, தொடர்பாடலுக்குப் பயன்படுகின்ற ஒரு முறைமை ஆகும். இது ஒரு தொகுதிக் குறியீடுகளையும், அவற்றை முறையாகக் கையாளுவதற்கான விதிமுறைகளையும் கொண்டுள்ளது.மனிதருடைய மொழிகளில், ஒலியும், கைச்சைகைகளும், குறியீடுகளாகப் பயன்படுகின்றன. இவ்வாறான ஒலிகளை எழுத்து வடிவமாக மாற்றமுடியும். ஆனால் சைகைகளை அவ்வாறு மாற்ற முடியாது. மனிதருடைய மொழிகளில்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: