மாற்று! » பதிவர்கள்

திரட்டி.காம்

தமிழ் இணைய உலகில் இ.கலப்பை - தமிழ்ஓசை செய்தி    
June 1, 2008, 4:14 am | தலைப்புப் பக்கம்

ஆங்கில எழுத்துகளைப் பயன்படுத்தி எந்தக் கணிப்பொறியிலும் தட்டச்சுச் செய்யலாம்.ஆனால் தமிழ் எழுத்துகளைப் பயன்படுத்தி ஒரு கணிப்பொறியில் தட்டச்சுச் செய்தால் அந்த எழுத்துகளை வேறொரு கணிப்பொறி படிக்காது.அவ்வாறு படிக்க முடியாததால் ஒருவர் உருவாக்கிய செய்தி மற்றவருக்குப் பயன்படாமல் இருந்தது.அனைத்து கணிப்பொறிகளும் புரிந்துகொண்டு படிக்கும்படியான ஒருங்கு குறி(யுனிகோடு)...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: நபர்கள்